Lerende Regio Arnhem | LRA

Zachte landing

Contactpersoon: Mieke van Meerten (m.vanmeerten@briantcollege.nl)

In het middelbaar beroepsonderwijs zijn er veel voortijdig schoolverlaters. Dit zijn vaak jongeren in een kwetsbare positie. Oorzaken zijn hun persoonlijke kwetsbaarheid en hun gebrek aan motivatie of de verkeerde opleidingskeuze. De RMC regio Arnhem maakt zich grote zorgen om deze groep. Het project Start and Go MBO probeert samen met de scholen en de RMC regio Arnhem het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen.

Er zijn inmiddels door de pilot ‘zachte landing’ contacten gelegd met verschillende scholen in de regio. Om de drempel naar het mbo te verlagen laten we studenten uit leerjaar 3 en 4 van het voortgezet onderwijs kennis maken met het mbo door deel te nemen aan mbo-activiteiten. Op de v(s)o scholen worden workshops gegeven over hoe en wat je kunt doen om je beroepskeuze te maken. Ook is er een beroepskeuzechecklist ontwikkeld die samen met een begeleider uit het vo wordt ingevuld. Aan de hand daarvan kan een voorkeur voor een beroep/opleiding  worden vastgesteld en worden hierop passende mbo-activiteiten aangeboden. De leerlingen worden tijdens het bezoek aan het mbo persoonlijk begeleid door een begeleider van hun school. De mbo-activiteiten variëren van een workshop volgen tot het meekijken in een les en het meedraaien met een praktijkles. Tijdens de bijeenkomsten worden er ook mbo-studenten ingezet zodat ervaringen kunnen worden uitgewisseld. De activiteiten op de roc’s in de regio worden vastgelegd in een mbo activiteitenkalender zodat studenten een duidelijk overzicht hebben van het aanbod en zich tijdig kunnen inschrijven op activiteiten.

Het organiseren van een gezamenlijke, beroepsgerichte stage van mbo-studenten en v(s)o/pro-leerlingen is ook de insteek van deze pilot. We hebben met succes een experiment uitgevoerd door een derdejaars vo-leerling te koppelen aan een tweedejaars horeca mbo-student. Deze studenten hebben bij ’t Amusement in Arnhem werkzaamheden op eigen niveau verricht en werkten samen waardoor ze elkaar leerden kennen en ervaringen uit gingen wisselen. De leerling uit het voortgezet onderwijs krijgt hierdoor een concreter beeld van een beroepsopleiding. Door de succeservaringen tijdens de stage kan de vo-leerling zijn toekomst op het mbo met meer vertrouwen tegemoet zien. Hiermee creëer je een zachte landing in het mbo.

In schooljaar 2019 – 2020 zal er een peer2peer training starten voor zowel mentoren als buddy’s om tijdens de gezamenlijke stage nog meer in te steken op samen werken, samen groeien en de begeleiding te optimaliseren. Een gezamenlijke stage voor leerlingen is ons hoogst haalbare doel maar we zetten ook in op kleinere gezamenlijke activiteiten zoals samen lessen volgen, stagebezoek enz. bij al deze activiteiten zal buddyvorming centraal staan.