Lerende Regio Arnhem | LRA

Warme overdracht

Contactpersoon: Peter Fransen (p.fransen@astrumcollege.nl)

Uit de eerste fase van Start & Go mbo blijkt dat een warme overdracht de overstap van jongeren in een kwetsbare positie van het v(s)o, pro of ISK naar het mbo kan bevorderen. De informatie van de toeleverende school is van belang om de jongere op het mbo een goede start te geven. Een warme overdracht heeft een aantal voordelen. De belangrijkste zijn dat de leerling al in contact komt met aanspreekpunten binnen de nieuwe school en dat de nieuwe school gedetailleerde informatie ontvangt over de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Het nieuwe onderwijsprogramma kan hier direct, wanneer nodig, op aangepast worden. Vmbo ‘t Venster blijft ook in schooljaar 2019-2020 een pilotschool. Vanuit deze school gaat de zorgcoördinator met de jongere mee naar het kennismakingsgesprek op het mbo.

In schooljaar 2018-2019 is samen met critical friends uit o.a. alle onderwijssoorten een handreiking voor de warme overdracht opgesteld. Deze vindt u op ons forum. De belangrijkste constatering was dat de warme overdracht geen moment is, maar een proces, bestaande uit de volgende stappen:

Dit schooljaar gaan we met onze handreiking de regio in. Samen met scholen willen we bekijken waar mogelijkheden liggen om deze aanpak al zoveel mogelijk in te zetten. Een uitgebreide handreiking vindt u op ons forum. Hier kunt u ook uw vragen en opmerkingen met ons delen.

Deze pilot is op verschillende manieren verbonden aan de doelen van Start & Go mbo. Het zit in het transitieproces van de jongere richting het mbo. We zoeken aansluiting met projecten die er al zijn, we betrekken onze critical friends in de vormgeving, we hopen het aantal vsv’ers in de overstap verder terug te dringen en we realiseren een sluitend netwerk voor de jongeren in een kwetsbare positie.