Lerende Regio Arnhem | LRA

Nieuwsbrief start and go mbo (18 juni 2020)

Beste critical friends en andere geïnteresseerde meelezers,

Graag informeren wij jullie over de laatste nieuwtjes binnen Start & Go MBO. Per pilot geven we kort weer wat er heeft gespeeld. Ben je benieuwd naar meer informatie, schroom dan niet om contact op te nemen met één van onze contactpersonen! Je vindt ze op onze website.

Volg ons!

Wil je altijd op de hoogte zijn van wat er binnen Start & Go MBO speelt, volg ons dan via één van de volgende kanalen!

Instagram                                                                                                        Facebook                                                                                                                          LinkedIn                                                                                                                          Twitter

Projectleiding

Afgelopen schooljaar hebben we alle LRA scholen die onze doelgroep in huis hebben benaderd om in gesprek te gaan. Doel was om bekendheid te geven aan de pilots en om de samenwerking waar dat kan te bevorderen. Zo hebben we bijvoorbeeld veel v(s)o- en mbo-scholen afzonderlijk gesproken, een presentatie gegeven aan de teamleiders van mbo niveau 2 op het Rijn IJssel en een gesprek geïnitieerd tussen de teamleiders van praktijkonderwijs en mbo Entree in onze regio.

Covid-19 zorgt ervoor dat ook wij ons werk voor de pilots anders moeten doen. Door aanvullend te werken op de scholen en onze (aangepaste) diensten aan te blijven bieden, hopen we dat ook de overstap in de komende zomer op een goede manier plaats zal vinden voor de jongeren in een kwetsbare positie.

Pilot Zachte landing

De pilot zachte landing zet zich in om de jongeren te ondersteunen in het maken van een passende vervolgkeuze. Dit doen we aan de hand van de volgende activiteiten:

  • Peer2Peer coaching
    Samen leren, samen groeien. Dat is de slogan die past bij peer2peer coaching. Mbo peers helpen vmbo trainees in het maken van hun keuze en het landen op het mbo. Vervolgens worden de vmbo trainees de nieuwe mbo peers. Docenten, leerlingen en studenten van onder andere Rijn IJssel, Astrum College en Mariendael zijn hier in getraind. Na een enthousiaste start kregen we ook hier te maken met de maatregelen rondom Covid-19. Gelukkig hadden de peers en trainees elkaar al ontmoet tijdens een kick-off, de basis voor het contact is gelegd en na de zomer wordt dit direct weer opgepakt.
  • Activiteitenkalender
    In de activiteitenkalender wordt gekeken welke ondersteuning jongeren nog nodig hebben in het maken van een passende studiekeuze. We organiseren in samenwerking met scholen meeloopdagen die vanuit ons project begeleid worden. Groepjes leerlingen gaan naar de scholen toe, wij gaan mee. Leerlingen vinden het prettig dat zij niet alleen hoeven te gaan en dat zij direct contact maken met andere potentiële leerlingen.

Wil je meer weten over de zachte landing? Kijk dan hier en neem gerust contact op!

 

Pilot Warme overdracht

Afgelopen schooljaar hebben we samen met onze critical friends de laatste hand gelegd aan het proces van de warme overdracht. Onze droom? Voor alle jongeren in kwetsbare positie een warme overdracht. Wij hopen dat alle scholen binnen de LRA dit proces adopteren en gezamenlijk hiermee aan de slag gaan. Klik hier voor de folder en de handreiking die erbij hoort. Vanuit Start & Go MBO denken we graag mee in hoe dit geïmplementeerd kan worden binnen jullie eigen school.

Pilot Samen verantwoordelijk

Vanuit de pilot Samen verantwoordelijk zijn we bezig met de uitkomsten van de vragenlijst die we vorig jaar hebben afgenomen bij professionals die een rol spelen in de overstap. We hadden de start gemaakt met het opzetten van een platform van professionals die graag mee willen denken over hoe we samen ons meer verantwoordelijk zouden kunnen voelen. Door de covid-19 crisis is het echter lastig gebleken om dit platform op te zetten.

Wel kunnen we verder met het opzetten van de sociale routekaart van de overstap. Dit is naar voorbeeld van de sociale routekaart die het Schakelpunt onderwijs-werk heeft opgesteld. Aan de hand van een casus weet je dan welke partij je wanneer kan betrekken bij een bepaalde ondersteuningsbehoefte.

Meer informatie over de pilot Samen verantwoordelijk vind je hier.

Pilot Geen Brug Te Ver (GBTV)

In de pilot GBTV worden nieuwkomers begeleid die de overstap maken naar het mbo. Docenten van de ISK geven de eerste vier maanden ondersteuning op verschillende gebieden. Naast dat jongeren het als positief ervaren dat zij hierin ondersteund worden, heeft het er ook voor gezorgd dat de ISK- en mbo docenten elkaar beter kennen. Hierdoor weet het mbo beter wat zij van de jongeren kunnen verwachten en weet de ISK beter hoe ze jongeren moeten voorbereiden op het mbo.

De sluiting van de scholen in verband met Covid-19 heeft een grote impact op de werkzaamheden van GBTV. We hebben met de verschillende opleidingen afspraken gemaakt om de jongeren toch te kunnen blijven ondersteunen. Zo helpen we met taal (huiswerk), geven we online lessen en zoeken we actief contact met de jongeren. Dit alles met als doel om hen in beeld en betrokken te houden. We merken dat deze jongeren nu minder in aanraking komen met de Nederlandse taal. Contacten met leeftijdsgenoten, sporten, bijbaantjes, enz. zijn grotendeels weggevallen. Dit is niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van de nieuwkomer en de gevolgen hiervan zullen we komende tijd goed gemonitord moeten worden door de betrokken partijen.

Wil je meer weten over de pilot Geen Brug Te Ver, kijk dan hier.

Doorstroomcoach

Er zijn drie doorstroomcoaches actief binnen ons project. Vanaf januari zijn zij bezig geweest om de openstaande casussen van jongeren die overstap hebben gemaakt in de zomer van 2019 zoveel mogelijk af te ronden. Ook zijn er al veel nieuwe leerlingen aangemeld om begeleid te worden in de overstap in de zomer van 2020. Begin juni begeleiden zij 86 jongeren.

Naast het begeleiden van jongeren besteden de coaches ook tijd aan het netwerk binnen de regio en aan de communicatie met netwerkpartners over de rol en verwachting vanuit de doorstroomcoaches. Zo is er gewerkt aan een doorstroomschema waar toeleverende scholen en toekomstige scholen kunnen zien welke acties zij van ons mogen verwachten. Ook bezoeken we verschillende scholen om mentoren en andere betrokken professionals te informeren over de werkwijze en wanneer gewenst om voorlichting te geven over het mbo.

Er kunnen nog nieuwe jongere worden aangemeld. Wil je meer weten over de doorstroomcoaches, kijk dan hier.

Hopelijk hebben we jullie zo voldoende geïnformeerd. Als er nog vragen zijn, neem vooral contact op! En voel je vrij om deze nieuwsbrief binnen het eigen netwerk te verspreiden.

Met vriendelijke groet,

Namens de hele projectgroep van Start & Go MBO

Lisette van Straaten, Anita Kluit & Marith Berntsen
Projectleiders

www.start-and-go-mbo.nl

info@start-and-go-mbo.nl