Lerende Regio Arnhem | LRA

Samen verantwoordelijk

Contactpersoon: Marith Berntsen (Marith.Berntsen@rblmidden-gelre.nl)

Het belangrijkste doel van ‘Start and go mbo’ is dat jongeren in een kwetsbare positie een goede overstap kunnen maken van het v(s)o, pro en ISK naar het mbo. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk om samen de verantwoordelijkheid te dragen voor deze jongeren. Iedereen heeft zijn eigen rol en positie, maar samen zijn we er verantwoordelijk voor om een jongere een passende plek te geven binnen onze maatschappij. Een soepele overgang tussen de verschillende onderwijssoorten is hierin belangrijk.

Vorig schooljaar hebben we een vragenlijst afgenomen bij onderwijsprofessionals die een rol hebben in de overstap. Deze vragenlijst ging over de mate van afstemming, samenwerking, integratie en over wat professionals verstaan onder samen verantwoordelijk zijn. Op basis van de resultaten van deze vragenlijst, gaan we in schooljaar 2019-2020 verder aan de slag met onze ambities:

 1. Het vo en het mbo moeten elkaar beter leren kennen. We zagen namelijk dat:
  1. Men aangeeft dat ze meer gebruik zouden willen maken van elkaars kennis en expertise, bijvoorbeeld op het gebied van LOB.
  2. Er onduidelijkheid is over hoe de ander werkt, o.a. op basis van curriculum.
  3. Er aannames zijn over de ander, bijvoorbeeld over voorbereiding op het mbo en vanuit het mbo in wat zij van het vo op dit gebied verwachten.
   Om de aansluiting tussen de onderwijssoorten te verbeteren, onderzoeken we op dit moment of er animo is in de regio om betrokken professionals bij elkaar te brengen om deze zaken met elkaar te bespreken.
 2. Vormgeven van een sociale routekaart. We vinden namelijk dat je je als professional verantwoordelijk moet voelen voor de 1e stap die de jongere na het verlaten van de school maakt. Dat betekent dat we samen zeggen dat we het belangrijk vinden dat jongeren goed overgedragen worden en niet losgelaten worden voordat zij op een goede plek terecht zijn gekomen.
  De sociale routekaart wordt opgezet naar voorbeeld van het Schakelpunt onderwijs-werk. Zij zijn bezig met de transitie van onderwijs naar arbeid. Op deze manier is het voor professionals duidelijk welke partij zij in welke situatie kunnen benaderen om de jongere te ondersteunen.

Ben jij de betrokken professional die mee wil denken over de gezamenlijke verantwoordelijkheid in onze regio en hoe we professionals uit verschillende onderwijssoorten met elkaar kunnen verbinden? Meld je dan bij ons aan via het forum of stuur een mail.