Lerende Regio Arnhem | LRA

Geen brug te ver

Extra (taal-)ondersteuning doorstroom ISK – MBO

Contactpersoon: Ingrid Holtus (i.holtus@rijnijssel.nl)

Bij de ISK (Internationale Schakelklas) ligt de nadruk op het leren van de Nederlandse taal en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om de leerlingen voor te bereiden op het vervolgonderwijs en op participatie in de maatschappij. Op ISK Rijn IJssel zitten leerlingen in de leeftijd vanaf 16 jaar die nieuw in Nederland zijn. Na ongeveer 2 jaar stromen de meeste nieuwkomers door naar het mbo. In de regio Arnhem biedt ‘t Venster ook een ISK-programma aan.

Oud-leerlingen van de ISK, verschillende professionals en de MBO-Raad geven het signaal af dat ISK-leerlingen moeite hebben met de overstap naar het mbo. LOWAN (landelijk ondersteuningsnetwerk nieuwkomers) adviseert een visie te ontwikkelen op ondersteuning en begeleiding van NT2- leerders/taalbeleid en een structureel contact op te bouwen tussen ISK en mbo.

Bij de overstap naar het mbo spelen naast taal- en cultuuraspecten ook puberteit, identiteitsontwikkeling en socialisatie een belangrijke rol. Vluchtelingen hebben dikwijls met onzekerheid over hun verblijf in Nederland te maken en kampen vaak met traumatische ervaringen. Over het algemeen zijn niet-westerse jongeren vaker lager opgeleid, missen onderwijsjaren of hebben maar een paar jaar onderwijs gehad. Veel jongeren zijn alleenstaand en hebben niet of nauwelijks familie en/of een netwerk. Hierdoor is de overgang naar het mbo groot voor nieuwkomers (zowel vluchtelingen als migranten).

Door het bieden van sociaal-emotionele ondersteuning gedurende de eerste vier maanden op het mbo door docenten van de ISK op het mbo wordt de overstap zachter. Door deze extra begeleiding kan de docent vanuit de ISK al coachend de student helpen bij het verhelderen van onduidelijkheden als het gaat om het onderwijssysteem en culturele vragen zoals de omgangsvormen in een lerende beroepsomgeving. De ondersteuner is bekend met mogelijke problemen van deze studenten en kan zo nodig verwijzen.

Uit het praktijkonderzoek (juni 2018) dat is gedaan door afstudeerders van de HAN, opleiding pedagogiek, onder doorstromers naar mbo niveau 2 blijkt dat de Extra Begeleiding gedurende enkele uren per week voorziet in de behoefte van de leerlingen. Een vertrouwd gezicht in de nieuwe omgeving en de mogelijkheid eventuele belemmeringen meteen op te pakken zorgt ervoor dat de leerling een betere start maakt op het mbo. De nieuwkomers op het mbo geven zelf aan dat ze extra Nederlandse les willen en hulp bij bv. het maken van verslagen en huiswerk en het ontwikkelen van studievaardigheden. Ook de docenten op het mbo geven aan dat er sprake is van taalachterstand bij deze studenten. De extra ondersteuning vanuit ISK op het mbo voorziet in de behoeften van de oud- leerlingen en de vraag van de docenten op het mbo. Doordat wij als Start & Go mbo samenwerken met de ISK Rijn IJssel is het mogelijk deze begeleiding de eerste 4 maanden na de overstap, of indien noodzakelijk langer, in te zetten en te monitoren.

Het uiteindelijke doel is dat de leerlingen zich een volwaardige plek in de opleiding en beroepspraktijk verwerven waarbij ze goed contact maken met hun klasgenoten en de benodigde vaardigheden ontwikkelen om de opleiding met succes af te ronden.