Lerende Regio Arnhem | LRA

Bent u op zoek naar een van onze doorstroomcoaches? Klik hier

Introductie project

De regio Arnhem telt ongeveer 32.000 jongeren, jonger dan 23 jaar, die onderwijs volgen op een school voor voortgezet onderwijs of bij een mbo-instelling. In totaal maken er binnen deze regio, jaarlijks tweeduizend jongeren de overstap van het v(s)o naar het mbo. Veertienhonderd van deze jongeren blijven op scholen binnen de LRA. Het doel van dit project is het begeleiden van jongeren in een kwetsbare positie in de overstap, zodat zij geen vsv'er worden.

De vsv-cijfers in de subregio Arnhem zijn hoger dan het landelijk gemiddelde (2,08% in 2017 - 2018). Het ging in 2017 - 2018 om 680 jongeren. Tijdens de oud vsv-actie in 2016, waarbij jongeren gemonitord en benaderd werden die in een eerder schooljaar dan het huidige schooljaar vsv'er waren, bleek 1/3 geen opleiding, werk en/of uitkering te hebben. Inzet op deze doelgroep is niet nieuw. Tijdens het vsv-convenant (2012-2016) hebben een aantal succesvolle programma’s gedraaid. Deze waren gericht op reductie van het schoolverzuim, het ondersteunen van overbelaste jongeren en het monitoren van de overstap van vmbo naar mbo. De resultaten van dit laatste project krijgen een vervolg in het project ‘Start and Go MBO’. Voor de komende vier jaar (2017 – 2020) zijn er middelen beschikbaar gesteld voor dit project.

De doelgroep

Wie zijn deze jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen en geen onderwijs meer volgen? 
Het zijn jongeren in een kwetsbare positie in het vso, praktijkonderwijs, vmbo basis en ISK die als gevolg van belemmeringen moeizaam of nog niet de overstap maken naar het mbo of daar al snel weer uitvallen. Zij zijn persoonlijk nog niet sterk genoeg, onvoldoende voorbereid of er zijn andere oorzaken die ervoor zorgen dat zij geen goede start in het mbo kunnen maken.

Ambities

De ‘Stuurgroep vsv’ heeft met dit nieuwe vsv-programma twee ambities: verdere reductie van het aantal voortijdig schoolverlaters en het realiseren van een sluitend vangnet voor jongeren in een kwetsbare positie. Het doel is nieuwe kansen te creëren voor jongeren die nu op een dood spoor terecht dreigen te komen. Het uiteindelijke doel is dat er voor elke jongere een passend (onderwijs)traject is dat hem/haar perspectief biedt op passend werk.

Hoe gaan we dit doen

Een van de aanbevelingen uit voorgaand onderzoek is dat het v(s)o en mbo elkaar beter leren kennen. Daar zetten we op in. Een verbeterde samenwerking moet ervoor zorgen dat op het voortgezet onderwijs de jongeren voldoende toegerust worden voor het mbo en dat het mbo de jongeren bij de start voldoende kent om te zorgen voor een zachte landing.

In deze samenwerking willen we ook de gemeenten, jeugdhulp, leerplicht/RMC betrekken. De ambitie is om door samen te werken met alle betrokkenen een sluitend vangnet te creëren voor jongeren in een kwetsbare positie. Op deze manier krijgen we hen in beeld en houden we hen in beeld tot zij waar mogelijk succesvol hun passende mbo-opleiding hebben afgerond.
Wanneer dit niet haalbaar is, wordt binnen het vangnet naar een passend alternatief gezocht.

Wat is de LRA (Lerende Regio Arnhem)

De Lerende Regio Arnhem e.o. (LRA) is een initiatief van samenwerkende scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de Arnhemse regio. Samenwerking tussen scholen draagt bij aan aantrekkelijk onderwijs. De overstap tussen scholen is beter geregeld en onderwijsprogramma's en werkwijzen sluiten beter op elkaar aan. Ook de samenwerking met werkgevers in de regio verbetert evenals de samenwerking met gemeenten.
Partners zoeken elkaar op en werken samen in kleinschalige, kansrijke initiatieven. De scholen hebben en houden vanzelfsprekend een belangrijke eigen verantwoordelijkheid. De LRA ondersteunt, deels door als aanjager van projecten op te treden, deels door haar netwerkfunctie.

Sedert eind 2008 is de LRA ook bezig met het uitvoeren van projecten ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten.

Wat willen we met deze website

Deze website is bedoeld voor alle professionals die zich bezig houden met de problematiek van vsv. Daarbij beperken wij ons niet alleen tot de regio Arnhem. Er worden in Nederland vele projecten en onderzoeken gedaan die aansluiten bij ons project. Elk onderzoek heeft zijn eigen invalshoek en criteria, maar er zijn ook veel raakvlakken en overeenkomsten tussen de projecten. Om deze overlap optimaal te benutten willen wij graag met deze website een verzamelpunt zijn waar initiatieven samenkomen en er onderling kennis gedeeld wordt. Ook willen wij voor professionals die zich binnen hun werkzaamheden bezighouden met vsv, op wat voor een manier dan ook, een ontmoetingsplek zijn waar vragen beantwoord worden en relaties opgebouwd worden.

Omdat in de onderzoeks- en werkfase stukken of conclusies worden geschreven die nog niet geschikt zijn voor publicatie heeft deze site een afgesloten gedeelte. Door het aanvragen van toegang is het mogelijk om stukken ‘in bewerking’ toch met elkaar te delen. Zo ontstaat er een transparantie van wat er in den lande gebeurt met betrekking tot de vsv-uitdaging.